Class Grid

  • Mon
  • 09:00
  • Mon
  • 10:00
  • Mon
  • 11:00
  • Mon
  • 16:30
  • Mon
  • 17:30
  • Mon
  • 19:00
  • Mon
  • 20:00
  • Tue
  • 09:00
  • Tue
  • 10:00
  • Tue
  • 11:00
  • Tue
  • 11:50
  • Tue
  • 17:00
  • Tue
  • 18:00
  • Tue
  • 19:00
  • Wed
  • 09:00
  • Wed
  • 10:00
  • Wed
  • 11:00
  • Wed
  • 17:00
  • Wed
  • 18:00
  • Wed
  • 19:00
  • Wed
  • 20:00
  • Thu
  • 09:00
  • Thu
  • 10:00
  • Thu
  • 11:00
  • Thu
  • 17:00
  • Thu
  • 18:00
  • Thu
  • 19:00
  • Fri
  • 09:00
  • Fri
  • 10:00
  • Fri
  • 11:15
  • Sun
  • 10:00
Reha Kurs | Rückenzentrum
  • Mon
  • 08:00
  • Mon
  • 09:00
  • Mon
  • 11:00
  • Wed
  • 09:00
  • Wed
  • 11:00
  • Wed
  • 16:30
  • Thu
  • 08:00
  • Thu
  • 11:00
  • Fri
  • 11:15
Reha | Kursraum 1